Mamy 12.136 podpisów!

Regulamin

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu pod nazwą https://odmrazamywesela.pl oraz zasady świadczenia Usług z jego wykorzystaniem.

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania jego postanowień.

Usługodawca nie odpowiada za efekty działań podejmowanych w związku z inicjatywami prezentowanymi i opisywanymi w ramach Serwisu, albowiem wdrożenie odpowiednich działań i procedur leży w gestii podmiotów niezależnych od Usługodawcy.

 1. DEFINICJE
  1. Regulamin — niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.
  2. Serwis — serwis internetowy Odmrażamy Wesela dostępny w domenie https://odmrazamywesela.pl
  3. Umowa — umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
  4. Usługi — opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.
  5. Usługodawca — PlanujemyWesele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS: 688384, NIP: PL5252718165, REGON: 367941379
  6. Użytkownik — osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Serwisu; osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu są zobowiązane otrzymać zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Usługodawcy.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową wspierającą HTML5, CSS3, Javascript, Cookies i Web Storage.
  2. Pełne korzystanie z Serwisu wymaga posiadania konta poczty elektronicznej.
  3. Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Użytkownika.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.
  5. Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też w celu jego zminimalizowania Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności, takich jak np. korzystanie z programów antywirusowych.
  6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników.
  7. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są szanować dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej Usługodawcy, pracowników Usługodawcy oraz innych osób trzecich, w tym innych Użytkowników. Użytkownicy nie mogą zamieszczać w Serwisie materiałów lub treści, które będą naruszać dobra osobiste lub majątkowe wyżej wymienionych osób, lub prawa na dobrach niematerialnych wyżej wymienionych osób.
  8. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a za taką działalność zostanie uznane w szczególności:
   1. umieszczanie lub rozpowszechnianie treści zawierających jakiekolwiek wirusy, złośliwe oprogramowanie, robaki, konie trojańskie, szkodliwy kod bądź inne środki, które mogą uszkodzić Serwis lub infrastrukturę techniczną, w ramach której działa Serwis;
   2. zautomatyzowane korzystanie z Serwisu, które może prowadzić np. do nadmiernego obciążenia Serwisu;
   3. próby uzyskania dostępu do tych elementów Serwisu, które nie są publicznie udostępniane;
   4. uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym osobom;
   5. udostępnianie lub publikowanie treści, na których zamieszczenie Usługodawca nie wyraził zgody.
  9. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Serwisu lub problemów technicznych przy korzystaniu z Serwisu Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę. Usługodawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji lub aktualizacji. O wyłączeniu dostępu do Serwisu Usługodawca poinformuje Użytkowników odpowiednim komunikatem w Serwisie, chyba że nie będzie możliwości dodania takiej informacji.
  11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.
 3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, logotypów, grafik i treści przygotowanych przez Usługodawcę i zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy, chyba że Usługodawca wskazał inny podmiot jako właściciela powyższych praw.
  2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek utworów lub ich fragmentów, umieszczonych w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkownika bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, która posiada prawa do danego utworu.
  3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub innym podmiotom.
  4. Użytkownicy, umieszczając w Serwisie zdjęcia, materiały graficzne, materiały dźwiękowe, materiały wideo, opinie, pytania, odpowiedzi, udzielają nieodpłatnego i niewyłącznego upoważnienia do korzystania z nich przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony, na nieograniczonym obszarze i terytorium, na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
   2. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
   3. rozpowszechnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
   4. tłumaczenie, przystosowywanie i modyfikowanie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
  5. Licencja, o której mowa w ust. 3.4 Regulaminu, obejmuje prawo do udzielania sublicencji, jak również prawo do wykonywania praw zależnych i wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych.
  6. Licencja, o której mowa w ust. 3.4 Regulaminu, uprawnia Usługodawcę do nieodpłatnego korzystania z materiałów w celach związanych z realizowaniem funkcji Serwisu, jak również do nieodpłatnego korzystania, utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania materiałów w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach, jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
  7. Użytkownicy oraz Partnerzy zobowiązują się nie zamieszczać jakichkolwiek materiałów, w szczególności grafik, zdjęć, tekstów, plików, co do których nie posiadają pełni praw autorskich lub wyraźnej zgody podmiotu uprawnionego do takiego wykorzystania utworów. W szczególności jakiekolwiek zamieszczone materiały nie mogą naruszać dóbr osobistych innej osoby lub dóbr majątkowych innej osoby, praw na dobrach niematerialnych oraz nie mogą być związane z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji, wykroczeniem lub przestępstwem.
  8. Osoby, które uważają, że ich prawa zostały naruszone, mogą przesłać stosowną wiadomość. W wiadomości muszą znaleźć się kompletne i prawdziwe dane podmiotu zgłaszającego oraz informacje pozwalające na zidentyfikowanie zgłaszanego naruszenia i uzasadniające jego bezprawność.
 4. USŁUGI
  1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: https://odmrazamywesela.pl
  2. Zawarcie umowy o świadczenie konkretnej Usługi nie wiąże się z koniecznością korzystania przez Użytkownika ze wszystkich Usług, jak również Usługodawca może udostępniać konkretne Usługi tylko określonej kategorii Użytkowników np. Użytkownikom, którzy podpisali petycję lub wniosek.
  3. Serwis udostępnia następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:
   1. możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,
   2. udostępnienie narzędzi do kontaktu z Usługodawcą,
   3. możliwości popierania i podpisywania petycji lub wniosków udostępnianych w Serwisie,
   4. przesyłanie Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) na wskazany adres poczty elektronicznej.
  4. Jeśli w Regulaminie nie postanowiono inaczej, dana Umowa jest zawierana na czas określony, tj. od chwili rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej usługi, do czasu skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Użytkownika w zgodzie z postanowieniami Regulaminu.
  5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie jest zawierana na czas określony, tj. od chwili wejścia na stronę internetową Serwisu do czasu zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
  6. Każdy Użytkownik Serwisu może podpisać daną petycję lub wniosek tylko jeden raz. Podpisy o zdublowanych danych są podstawą do ich usunięcia po wcześniejszym wezwaniu Użytkownika do wyjaśnień i usunięcia powtarzających się informacji. W przypadku braku reakcji Użytkownika lub w przypadku oczywistego zdublowania podpis zostanie usunięty. Zastrzeżenia Użytkownik może zgłosić Usługodawcy.
  7. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie podpisywania petycji lub wniosku danymi, w tym adresami e-mail, należącymi do innych osób, chyba że posiada się wyraźną zgodę takich osób na wykorzystanie ich danych w ramach Serwisu.
  8. Umowa o świadczenie usługi polegającej na możliwości popierania i podpisywania petycji lub wniosków udostępnianych w Serwisie zawierana jest na czas określony, tj. czas działania Serwisu. Usługodawcą może przewidywać dodatkowe wymogi odnośnie tej usługi.
  9. Użytkownik może wycofać swoje poparcie i podpis w stosunku do konkretnej petycji lub wniosku udostępnionego w Serwisie w ten sposób, że musi wysłać do Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie woli z którego będzie wynikać, że cofa konkretną zgodę lub podpis pod konkretną petycją lub wnioskiem. Adres do kontaktu z Usługodawcą.
  10. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) zawierana jest na czas oznaczony, tj. czas działania Serwisu i rozpoczyna się z chwilą zamówienia tej usługi przez Użytkownika, co jest wynikiem zaznaczenia odpowiedniej opcji podczas składania podpisu pod petycją lub wnioskiem przez Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może rozwiązać umowę o świadczenie tej Usługi.
  11. W ramach dostarczanych informacji drogą elektroniczną Użytkownikowi mogą być wysyłane m.in. informacje (w tym informacje handlowe) dotyczące działalności Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.
  12. W ramach Serwisu mogą być udostępniane dla Użytkowników również inne usługi, promocje, konkursy, przy czym w takiej sytuacji Usługodawca udostępni w ramach Serwisu szczegółowe zasady dotyczące tych usług, promocji lub konkursów.
 5. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJE
  1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: PlanujemyWesele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa lub za pomocą formularza kontaktowego). Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do wykorzystania przez konsumenta.
  2. W razie skutecznego odstąpienia przez konsumenta Umowa jest uważana za niezawartą.
  3. Usługodawca w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez konsumenta jest zobowiązany zwrócić temu Użytkownikowi wszelkie otrzymane płatności, jeżeli takowe miały miejsce.
  4. Usługodawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Użytkownika nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
  5. Użytkownik chcąc zgłosić reklamację, powinien skontaktować się z Usługodawcą.
  6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej,
   3. przedmiot reklamacji,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację.
  7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  8. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
  9. Użytkownik składając reklamację co do jakości świadczonych Usług, zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób.
  10. Użytkownicy nie będący konsumentami chcący skorzystać z prawa do złożenia reklamacji muszą to uczynić niezwłocznie po ujawnieniu niezgodnego z Umową świadczenia Usługi, tj. nie później jak w terminie 24 godzin od wystąpienia niezgodności.
 6. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Rozwiązanie Umowy następuje za porozumieniem stron — w każdej chwili, bez podania przyczyn.
  2. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy w razie naruszania istotnych postanowień Regulaminu przez Użytkownika oraz w przypadku dalszego naruszania postanowień Regulaminu przez Użytkownika pomimo wcześniejszego wezwania do zaniechania tego typu działań.
  3. Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6.2 Regulaminu, Usługodawca wezwie Użytkownika będącego konsumentem do zaprzestania wykonywania wymienionych tam działań i wyznaczy mu termin nie krótszy niż 7 dni, po upływie którego może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 6.2 Regulaminu. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami Usługodawca nie ma obowiązku wzywania ich do zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym. Zastrzeżenia co do wypowiedzenia w trybie ust. 6.2 Użytkownik może zgłosić Usługodawcy.
  4. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą śmierci Użytkownika albo ustania bytu prawnego Użytkownika.
  5. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą likwidacji Usługodawcy.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą,
   2. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   3. realizację umów i zobowiązań przez podmioty inne aniżeli Usługodawca,
   4. autentyczność materiałów zamieszczanych przez Użytkowników,
   5. korzyści utracone przez Użytkownika,
   6. trwały albo czasowy brak możliwości świadczenia Usługi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu nienależytego świadczenia usług przez osoby trzecie, za pomocą których Usługa jest świadczona,
   7. skutki nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi,
   8. skutki udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu Usługi.
  2. Serwis oraz treści i elementy w nim udostępniane stanowią jedynie ogólne wsparcie Użytkowników. Usługodawca nie gwarantuje, że Użytkownik w ramach Serwisu otrzyma potrzebne dla niego informacje, jak również nie gwarantuje, że Użytkownik będzie mógł wykorzystać je w ramach własnych działań.
  3. Jeżeli w Serwisie zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich, Usługodawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych innych aniżeli Serwis.
  4. Odpowiedzialność względem Użytkowników niebędących konsumentami ograniczona jest wyłącznie do szkód wyrządzonych przez Usługodawcę w sposób umyślny lub na skutek rażącego niedbalstwa.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie, przechowywane w nim lub przesyłane do niego w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika. Przy czym w przypadku zauważenia przez Użytkownika w Serwisie treści, które naruszają Regulamin, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę, a ten natychmiast podejmie kroki mające na celu ustalenie, czy faktycznie treści naruszają Regulamin.
 8. DANE OSOBOWE
  1. Korzystanie z Serwisu lub poszczególnych jego Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu lub poszczególnych jego Usług.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, tj. PlanujemyWesele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z/s w Warszawie.
  3. Jeśli dane osobowe są niedokładne lub ulegną zmianie, Użytkownik jest zobowiązany do ich niezwłocznego zaktualizowania.
  4. Użytkownik nie może dodawać innych Użytkowników bez ich zgody do swojej listy e-mailowej, telefonicznej lub SMS w celach komercyjnych.
  5. Wysyłanie przez Użytkownika niechcianych lub zawierających groźby wiadomości do innych Użytkowników jest niedopuszczalne. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości e-mail, należy skontaktować się z Usługodawcą.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 21.05.2020 r.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, że umowy z Usługodawcą, które zaczęto realizować przed wejściem w życie zmian, są prowadzone na zasadach dotychczasowych, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przyjęcie nowych rozwiązań.
  3. O treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Użytkownik zostanie poinformowany e-mailowo lub przez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin.
  4. W przypadku planowanego zamknięcia Serwisu Użytkownicy zostaną o tym poinformowani w sposób opisany w ust. 10.3 Regulaminu na 30 dni przed zamknięciem Serwisu.
  5. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.
  6. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników będących konsumentami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, przy czym Użytkownik ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:
   1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej w Warszawie,
   2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Usługodawcą do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie,
   3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  7. W przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami właściwy jest sąd powszechny wedle adresu korespondencyjnego Usługodawcy.
  8. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami niebędącymi konsumentami, w szczególności pomiędzy Usługodawcą a Firmami lub Partnerami, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla aktualnego adresu do korespondencji Usługodawcy.
  9. Użytkownikom będącym konsumentami na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.