Mamy 12.136 podpisów!

Polityka prywatności

 1. Definicje Serwisu oraz Użytkownika znajdują się w Regulaminie Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych jest PlanujemyWesele Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS: 688384, NIP: PL5252718165, REGON: 367941379.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczanie Użytkownikom usług opisanych w Regulaminie i realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Podanie następujących danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną: adres email, imię, nazwisko, miasto, województwo, typ użytkownika. Brak podania tych danych osobowych uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług.
 5. Dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Administratora w przypadku:
  1. korzystania przez Użytkowników z usług Serwisu,
  2. przekazywania i zamieszczenia informacji (w komentarzy) w ramach Serwisu,
  3. interakcji w ramach Serwisu,
  4. wymiany korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 6. Administrator wykorzystuje narzędzia komunikacji elektronicznej takiej jak e-mail oraz smsy, w celu informowania Użytkowników o nowych funkcjonalnościach dodanych w Serwisie na interesujące Użytkowników tematy. Podstawą takiej działalności jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Administrator dokonał oceny wpływu tej aktywności na prywatność Użytkowników i po rozważeniu interesów Użytkowników doszedł do wniosku, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na prywatność Użytkowników. Cel takiego wykorzystania danych osobowych przynosi Użytkownikom istotne korzyści w postaci możliwości śledzenia zmian i nowości w interesujących ich tematach. Za zgodą Użytkownika, Administrator przetwarza dane osobowe w celach: marketing (w tym analizowanie danych i profilowanie Użytkownika w celach marketingowych) produktów i usług Administratora, marketing (w tym analizowanie danych i profilowanie Użytkownika w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9.
 8. Wyjątkiem od tej zasady są nie przekazywania danych osobowych jest:
  1. przekazanie danych osobowych na żądanie uprawnionego organu (policja, prokuratura, sądy itp.),
  2. przekazywanie danych osobowych podmiotom, które dokonują, za zgodą Użytkownika, komunikacji marketingowej,
  3. przekazanie danych osobowych innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 9. Dostęp do danych zgromadzonych przez Administratora mogą mieć zewnętrzne firmy świadczące dla Administratora usługi, w szczególności takie jak: hosting, utrzymanie serwerów, utrzymanie baz danych, przekazywanie zautomatyzowanych informacji do Użytkowników, prace serwisowe, diagnostyczne i naprawcze, marketing, analityka, księgowość, poczta elektroniczna, udostępnianie widgetów do umieszczania na stronie www, dostarczanie systemu typu helpdesk, kopie zapasowe. Podmioty te są odbiorcami danych, będąc tak zwanymi podmiotami przetwarzającymi działającymi w imieniu i na polecenie Administratora. Administrator dba, aby podmioty te przechowywały dane w Unii Europejskiej, lub w przypadku przechowywania ich poza Unią Europejską, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone.
 10. Administrator, co do zasady, nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unię Europejską), z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 9 powyżej, zdanie ostatnie.
 11. Administrator przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane pliki tzw. ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o Użytkownikach Serwisu. Dane te samodzielnie nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego Użytkownika w Serwisie, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne Użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu dostosowanie kierowanych do Użytkowników reklam i innych podobnych przekazów.
 12. Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat w celu zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, wykonania zobowiązań podatkowych, wykonywania obowiązków reklamacyjnych, a także w celach archiwizacyjnych.
 13. Użytkownik zgodnie z art. 20 RODO ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tak, aby mógł przesłać te dane innemu administratorowi. Można również wnosić, aby Administrator przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 14. Administrator informuje, że profilowanie Użytkowników ma na celu poprawienie jakości usług dostarczanych Użytkownikom. Do profilowania Administrator wykorzystuje dane o aktywnościach, zainteresowaniach i preferencjach Użytkownika w Serwisie oraz na innych stronach internetowych. Do profilowania Administrator wykorzystuje również informacje i dane o dodanych przez Użytkownika treściach w Serwisie oraz na podstawie innych aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te są przetwarzane przez specjalny algorytm. Administrator informuje, że na profilowanie, które wywiera wobec Użytkowników skutki prawne niezbędna jest zgoda. Cofnięcie zgody na profilowanie nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody.
 15. Komunikacja marketingowa to prowadzone za pomocą poczty e-mail lub innych podobnych narzędzi, w tym smsów, działanie mające na celu zapoznanie Użytkownika z ofertami i promocjami Administratora oraz innych podmiotów.
 16. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 17. Administrator może nie udzielić dostępu do danych osobowych i odmówić ich modyfikacji lub usunięcia tylko w sytuacji, gdy zezwala na to powszechnie obowiązujące prawo.
 18. W trakcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika automatycznie pobierane są takie informacje jak adres IP, hostname, rodzaj przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas dostępu, adresy odwiedzany stron w Serwisie, adres strony internetowej z jakiej Użytkownik przeszedł do Serwisu, ślad przesuwania kursora, kliknięcia, oraz inne dane tego rodzaju. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub usług podmiotów zewnętrznych.
 19. Dane są przechowywane w bazie danych, na serwerach Administratora lub na serwerach należących do dostawców Administratora, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 20. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
 21. Serwis gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics, Keen IO, Facebook Analytics, Google Adwords, Hotjar. Z wyłączeniem Keen.io, któremu udostępniane są dane umożliwiające identyfikację osoby, pozostałe narzędzia działają w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Narzędzia działają w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępniają danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności można znaleźć klikając w nazwę dostawcy.
 22. Serwis może wykorzystywać funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics). Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą ustawień reklam. Google udostępnia narzędzie blokujące zbieranie danych przez Google Analytics.
 23. Serwis wykorzystuje system wsparcia użytkowników Thulium.
 24. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i w związku z tym Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 25. Wykorzystanie plików cookie i technologii pokrewnych zostało opisane w Polityce plików cookie.
 26. W przypadku pytań odnoszących się do przetwarzania danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.
 27. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że nastąpiło naruszenie przetwarzania jego danych osobowych.